Сургалт

 • Албан сургалт
 • Албан бус сургалт
 • Онлайн сургалт
 • Зорилтот бүлэгт зориулсан сургалт

Судалгаа

 • Үндэсний болон ОУ-ын хамтарсан судалгааны төслүүд
 • СӨУНБМСан бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүд
 • СӨ-ийн хадгалалт хамгаалалтын судалгааны төслүүд

Сурталчилгаа

 • Баримтат кино, интерактив сурталчилгааны контент хийх, түгээх
 • Ном сэтгүүл, сурталчилгааны хэвлэмэл бүтээгдэхүүн
 • Бодит болон онлайн үзэсгэлэн
 • Соёлын өвийн эвент зохион байгуулах (Наадам)

Соёлын өвийн үйлдвэрлэл

 • СӨ-ийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрүүд
 • Ном сэтгүүл, сурталчилгааны хэвлэмэл бүтээгдэхүүн
 • Бодит болон онлайн үзэсгэлэн
 • Соёлын өвийн эвент зохион байгуулах 

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Арга зүйн зөвлөгөө
 • Соёлын өвийн үнэлгээ
 • Төсөл, хөтөлбөр боловсруулах
 • Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах