Соёлын биет бус өвийг сурталчлах зурагт хуудас

Соёлын өвийн төвөөс эрхлэн гаргаж байгаа "Соёлын биет бус өвийг түгээн сурталчилах, соён гэгээрүүлэх" зорилготой хэвлэгдсэн 6 цуврал Зурагт хуудас хэвлэлээс гарч сумдын соёлын төв, орон нутгийн музей, ерөнхий боловсролын сургуулиад болон бусад холбогдох газруудад түгээн тараагдахад бэлэн болсон байна.

Энэхүү цуврал зурагт хуудас хийх ажилд "Соёлын өвийн сүлжээ, харилцаа холбооны зөвлөл" хамтран оролцлоо.

 

POSTER.jpg